Over ons

Wie zijn wij?

Als bestuur van Stichting Verdieping houden we ons met passie bezig met het organiseren van de Mannenconferenties. We hebben verschillende kerkelijke achtergronden en dat versterkt de samenwerking.

Het werk doen we vanuit het geloof in onze Here Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is door zijn Vader naar deze wereld gezonden om dat wat verloren is te zoeken en te redden (Lukas 19:10). Vanuit die redding geeft Jezus ons de opdracht om van Hem te getuigen in de kracht van de Heilige Geest.

We geloven dat we als christenen in deze wereld de roeping hebben om God en onze naaste lief te hebben en te getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Zo wordt ook onze naaste gewonnen voor Christus.

Het bestuur bestaat uit 4 personen en we hebben de verantwoordelijkheden verdeeld. Dat ziet er als volgt uit:

Reinier de Bruin
Voorzitter, pastoraat

Johan van der Made
Secretaris, organisatie

Jacco van de Loosdrecht
Algemeen, financiën

Hans Roskam
Algemeen

Geschiedenis

De jaarlijkse verdiepingsconferentie voor mannen  is ontstaan uit het mannenwerk in Veenendaal. Dit mannenwerk vindt zijn oorsprong in de beweging die in gang is gezet door Dick Langhenkel en Henk Binnendijk. In 1998 is het Veens Mannenontbijt opgestart. Al spoedig werd de behoefte gevoeld om, naast de maandelijkse ontmoeting op zaterdagmorgen, een langere tijd met elkaar op te trekken in een sfeer van bezinning en ontspanning.

In 1999 werd door een speciale werkgroep de eerste conferentie belegd in Lunteren. Zo´n 45 mannen hielden zich twee dagen lang bezig met de Bijbel, luisterden naar toespraken, baden en zongen met elkaar. Dit zijn nog steeds de ingrediënten van de jaarlijkse conferenties. Veel mannen verlangen naar verdieping en groei van hun geloofsleven. Dat zien we terug in het groeiende aantal mannen.

Al een aantal jaren organiseren we 2 identieke conferenties, die in januari en in februari gehouden worden. Sinds 2022 worden de conferenties gehouden in Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel in Doorn. Daar is er ruimte voor 500 mannen per conferentie. We komen samen om God groot te maken en om ons geloof te versterken en op te bouwen.

 

Waar staan wij voor?

We willen op basis van het Woord van God en gedreven door de liefde van Christus (2 Kor. 5: 14-21) mannen bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. We verlangen er naar hen toe te rusten tot mannen naar Gods hart.

We willen met de conferenties mannen toerusten, helpen, verdiepen, oproepen en ondersteunen om handen en voeten te geven aan het aanvaarden van Gods liefde voor henzelf, als bron van leven, en Gods liefde te delen aan ieder die op hun pad komt.

 

Wat willen we bereiken?

Waar we voor staan willen we bereiken door het vormgeven van de conferenties op het gebied van geloofs- en levensvragen. Deze vragen hebben betrekking op de relatie tot God en de naaste. De conferenties zijn in het bijzonder gericht op het man zijn en vanuit deze mannelijke context ingevuld. Wij verlangen daarbij naar persoonlijke overgave, naar groei en verdieping van het persoonlijk geloof en naar een groeiende bewustwording van de betekenis van het geloof voor het dagelijkse leven als christenman. Wij hopen, dat deze toerusting mannen in beweging brengt om activiteiten in het mannenwerk te ontwikkelen op lokaal en regionaal niveau.